Πολιτική επιστροφών

1. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατά την παραλαβή πως το προϊόν είναι ελαττωματικό, ακολουθεί γραπτή ενημέρωση στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

2. Επιστροφές γίνονται μόνο με συνεργαζόμενες μεταφορικές εταιρίες.  Σε αυτή την περίπτωση κι μόνον εφόσον υφίσταται εργοστασιακό πρόβλημα επιβαρύνεται τα μεταφορικά της επιστροφής η εταιρία. Αν ο αγοραστής για οποιοδήποτε λόγο θέλει να επιστρέψει το προϊόν ακολουθεί τηλεφωνική ή γραπτή επικοινωνία και επιβαρύνεται ο ίδιος τα μεταφορικά της επιστροφής. Και στις δύο περιπτώσεις δεν μπορεί να γίνει επιστροφή χωρίς να προηγηθεί συνεννόηση με την εταιρία. Η διαδικασία ολοκληρώνεται μέσω της συνεργαζόμενης μεταφορικής

3. Το προϊόν πρέπει να βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, η συσκευασία του να είναι άθικτη (κλειστή) και να περιλαμβάνει το αρχικό περιεχόμενο σε άριστη κατάσταση.

4. Για την επιστροφή του προϊόντος υπεύθυνος είναι ο πελάτης. Το κόστος μεταφοράς επιβαρύνεται ο πελάτης, πλην της εξαίρεσης που αναφέρθηκε στο υπό στοιχείο 2 παραπάνω.

5. Η δήλωση επιστροφής ασκείται εγγράφως ή/και ηλεκτρονικά και η εταιρία είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης επιστροφής μόλις αυτή περιέλθει σε αυτήν.

6. Για λόγους υγιεινής στα καλύμματα λεκανών δεν γίνονται δεκτές επιστροφές.

7. Για λόγους ποιότητας υλικού, σε όλα τα πλακίδια δεν γίνονται δεκτές επιστροφές.

Διαδικασία επιστροφής προϊόντος

1.    Φροντίζετε για την ασφαλή αποστολή του προϊόντος. Συσκευάζετε το προϊόν, σε ένα μεγαλύτερο κουτί ώστε να είναι προστατευμένο κατά την μεταφορά.

2.    Τοποθετείτε μέσα στη συσκευασία το δελτίο επιστροφής και το δελτίο έγκρισης της επιστροφής

3.    Ενημερώνετε το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών τηλεφωνικώς ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο [email protected] 

4.    Αποστέλλετε το δέμα, μέσω του συνεργαζόμενου πρακτορείου. Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε πως σε περίπτωση κατά την οποία το προϊόν δεν πληροί τους προαναφερθέντες όρους, θα επιστρέφεται στον αποστολέα του με χρέωση του ιδίου.

Δικαίωμα υπαναχώρησης / Επιστροφή προϊόντος

Δικαιούστε να υπαναχωρήσετε αναιτιολογήτως από την από απόσταση πώληση αποκλειστικά εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών, επιστρέφοντας το προϊόν στην αρχική του κατάσταση. Το δικαίωμα αυτό εκκινεί από την ημέρα παραλαβής των παρουσών οδηγιών εγγράφως, πάντως όχι πριν από την παράδοση των προϊόντων. Η εντός 14 ημερολογιακών ημερών αποστολή της ξεκάθαρης δήλωσης υπαναχώρησης ή η αποστολή των προϊόντων, θα θεωρείται αρκετή για την εμπρόθεσμη άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης. Η δήλωση αποστέλλεται εγγράφως στα ακόλουθα στοιχεία:

Με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: b2bbaugres@gmail.com

 Θα πρέπει να γνωρίζετε, ότι εφόσον ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησής σας με οποιονδήποτε από τους ανωτέρω περιγραφόμενους τρόπους, θα λαμβάνετε επιβεβαίωση παραλαβής του ασκηθέντος δικαιώματος υπαναχώρησης.

Τα προϊόντα επιστρέφονται με έξοδα του πελάτη με συνεργαζόμενο μεταφορέα της Εταιρίας ή αποστέλλονται με μεταφορέα της επιλογής του στην έδρα μας.

Συνέπειες υπαναχώρησης

Προϊόν που επιστρέφεται με μεταφορέα της επιλογής του πελάτη και όχι με εξωτερικό συνεργάτη μεταφοράς της Εταιρίας, επιστρέφεται με κίνδυνο του πελάτη. Ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα επιστροφής και με τυχόν απομείωση της αξίας του προϊόντος, για την διαπίστωση της οποίας η Εταιρία ρητώς επιφυλάσσεται μέχρι την παραλαβή από αυτή του επιστρεφόμενου εμπορεύματος. Εφόσον παραληφθεί το προϊόν και ελεγχθεί για τυχόν απομείωση της αξίας αυτού, θα επιστρέφεται στον πελάτη κάθε χρηματική υποχρέωση προς αυτόν (π.χ. καταβεβλημένων εξόδων παράδοσης, επιστροφής, μείωσης αξίας) με τον τρόπο με τον οποίο αυτή η καταβολή διενεργήθηκε από τον πελάτη, εκτός εάν άλλως συμφωνηθεί με αυτόν. Η υποχρέωση επιστροφής χρημάτων θα εκπληρώνεται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την επιστροφή του προϊόντος.

Μείωση αξίας επιστρεφόμενου προϊόντος

Ο αγοραστής θα πρέπει να διαχειρίζεται κάθε προϊόν, που παραλαμβάνει με τον τρόπο εκείνο που θα διαχειριζόταν και θα εξέταζε αυτό και σε ένα φυσικό κατάστημα, ώστε να διαπιστώνει τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία του. Διαχείριση ενός προϊόντος, η οποία είναι διαφορετική από την ανωτέρω περιγραφή, δεν θα γίνεται δεκτή. Συνεπώς, ο αγοραστής ενδέχεται να επιβαρυνθεί με τη μείωση της αξίας ενός προϊόντος, εφόσον η διαχείριση που έχει κάνει σε αυτό υπερβαίνει το αποδεκτό μέτρο.

Ενδεικτικές Περιπτώσεις μείωσης αξίας:

· Προϊόντα, τα οποία επιστρέφονται με φθαρμένη συσκευασία, θα επιδέχονται μείωση στην επιστρεφόμενη αξία 10%.

· Προϊόντα, τα οποία επιστρέφονται χωρίς συσκευασία ή και συνοδευτικά έγγραφα, θα επιδέχονται μείωση στην επιστρεφόμενη αξία 15%.

· Προϊόντα, τα οποία επιστρέφονται χωρίς παρελκόμενα, τυχόν δώρα, συνοδευτικά προϊόντα και υλικά, θα επιδέχονται μείωση στην επιστρεφόμενη αξία 30%.

Διαδικασία Άσκησης Δικαιώματος υπαναχώρησης

Σε περίπτωση έγκυρης άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης και με την προϋπόθεση ότι έχει επιστραφεί το προϊόν στη Εταιρία, ο πελάτης θα λάβει ένα πιστωτικό σημείωμα ίσης αξίας με το τίμημα της πώλησης, το οποίο θα εξοφλείται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο διενήργησε ο πελάτης την καταβολή του τιμήματος, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά με τον πελάτη, χωρίς υπαίτια ή αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Η Εταιρία δικαιούται να αρνηθεί την επιστροφή χρημάτων μέχρι να επιστραφεί το προϊόν σε αυτήν ή μέχρις ότου ο αγοραστής παράσχει αποδείξεις ότι απέστειλε το προϊόν, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο. Ρητώς συμφωνείται και ο πελάτης παρέχει ήδη την ανέκκλητη εντολή και συναίνεσή του προς τούτο, η Εταιρία να δικαιούται να παρακρατά από το επιστρεφόμενο ποσό τα έξοδα επιστροφής, τα οποία βαρύνουν τον πελάτη (καθώς και τυχόν αποζημίωση σε περίπτωση καταστροφής, φθοράς ή βλάβης του προϊόντος ή απομείωσης της αξίας του προϊόντος οφειλόμενης σε ενέργειες του πελάτη.

Η Εταιρία, σε κάθε περίπτωση, δικαιούται να αξιώνει με κάθε νόμιμο τρόπο κάθε ποσό που ζημιώθηκε (ενδεικτικά, είτε αναφορικά με δαπάνες επιστροφής είτε με καταστροφή, φθορά ή βλάβη, απομείωση αξίας του προϊόντος κ.λπ.). Ρητώς συμφωνείται, ήδη κατά το προσυμβατικό στάδιο προτού υποβληθεί η παραγγελία, ότι η Εταιρεία δικαιούται να παρακρατήσει μέρος του τιμήματος και να συμψηφίσει τυχόν ζημία που προκύπτει από μείωση της αξίας του προϊόντος με το ποσό επιστροφής σε περίπτωση υπαναχώρησης. Ο παρών όρος αποτελεί εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση σύναψης της σύμβασης και δικαιοπρακτικό θεμέλιο αυτής.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Έχετε ήδη λογαριασμό;
Κάντε Σύνδεση ή Επαναφορά Κωδικού
group_work Συγκατάθεση cookie